نمایشگاه فرش ترکیه

1393/01/17

حضور شرکت فرش خاطره کویر کاشان در نمایشگاه بین المللی ترکیه. سوم خرداد شروع این نمایشگاه می باشد.